Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

1 edison

Singverein der Gesellschaft der Musik freunde in Wien, Wiener Symphoniker o.l.v. Peter Gürke